Resumo da disposición:

Revísase o importe máximo de venda ao público das máscaras cirúrxicas desbotables, que queda fixado:

  1. Máscaras cirúrxicas desbotables: 0,72 euros/unidade.

Este importe máximo é unitario, e tratase dun prezo final co IVE ou, no seu caso, co IGIC incluído.

Este importe máximo queda sometido a futuras revisións por esta Comisión, atendendo á evolución dos prezos de mercado.

Este acordo producirá efectos dende o día 17 de novembro de 2020.

TEXTO ÍNTEGRO DA DISPOSICIÓN